Regulamin promocji w sklepie

Regulamin promocji („Regulamin”) pod nazwą:
„Promocja na babkę i lipę”
§1 [Organizator]
Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest Roman Smrkta prowadzący działalność pod
nazwą Ziołowe Syropy Roman Smrkta, ul. Obornicka 235-237 HS1/55 51-114 Wrocław, NIP:
8992849144, REGON: 381020770, adres email: kontakt@ziolowesyropy.pl, telefon: 515181081
(zwana/-ny dalej: „Organizatorem”).
§2 [Uczestnicy]
1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna
która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych
lub
b) nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez
swoich przedstawicieli ustawowych)
lub
c) ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w
Promocji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych –
niezbędne są zgody pisemne);
a także:
d) posiada status „konsumenta” w rozumieniu art. 22
1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.),
e) posiada stały dostęp do Internetu.
2. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.:
wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3. Zapewnienie możliwości udziału w Promocji następuje poprzez świadczenie usług drogą
elektroniczną.
4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Promocji są następujące:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.);
b) standardowa przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie.
5. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji podczas jej trwania.
§3 [Zasady Promocji]
1. Promocja prowadzona jest od 04.02.2023 r. do 12.02.2023 r do godziny 23:59 lub do
wyczerpania zapasów lub jej jednostronnego odwołania przez Organizatora i jest prowadzona
za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: www.ziolowesyropy.pl
(„Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Promocji.
2. Promocja obejmuje następujące produkty: Syrop z babki lancetowatej, syrop z lipy (dalej:
„Produkty”).
3. Uczestnicy, którzy złożą poprzez Stronę www zamówienie lub zamówienia na Produkty
otrzymają prawo do upustów w wysokości: 15% na każdy z produktów
4. Realizacja zamówień promocyjnych nastąpi w okresie od 06.02.2023 r. do 13.02.2023 r
5. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki (nalicza się tylko od ceny Produktu).
6. Promocja nie obejmuje Produktów, które zostały przecenione lub są wyprzedawane przez
Organizatora.
7. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi i kodami rabatowymi
udostępnianymi przez Organizatora.
§4 [Reklamacje i wykluczenia]
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji powinny być pisemne i zawierać:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
2. Reklamacje powinny zostać przesłane listem poleconym na adres Organizatora, najpóźniej w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji (liczy się data stempla pocztowego).
3. Reklamacje wysłane po terminie wskazanym w pkt 2 powyżej nie wywołują skutków prawnych.
2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania.
3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora
podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na Promocję, Organizatorowi przysługuje prawo
wykluczenia Uczestnika z Promocji bez jakiegokolwiek
postępowania wyjaśniającego.
§5 [Dane osobowe]
1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane (zwane dalej: „Danymi osobowymi”):
a) Imię i nazwisko Uczestnika,
b) Adres do wysyłki zamówienia ,
c) Numer telefonu kontaktowego Uczestnika,
d) Adres e-mail Uczestnika,
2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
3. Uczestnicy poprzez czynny udział w Promocji wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie
danych przez Organizatora jako administratora danych osobowych („Administrator”) w celu
udziału w Promocji.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w Promocji, w tym w celu
rozpatrzenia reklamacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby własne,
dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, Administratora lub osoby
trzecie.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO, tj.
zgoda Uczestnika oraz usprawiedliwiony cel Administratora, którym jest marketing własnych
produktów i usług.
6. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w Promocji.
7. Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji
przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami podatkowo – księgowymi oraz przepisami
regulującymi wygaśnięcie zobowiązań na skutek przedawnienia lub innych zdarzeń.
8. Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z organizacją i
realizacją Promocji czyli podmiotami, którym Administrator będzie mógł przekazać dane osobowe
zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie
Administratora, jak wykonujące usługi doradcze, współzarządzające, księgowe, prawne,
informatyczne, kurierskie, pocztowe, etc.
9. Uczestnikom przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują
administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub
zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób
automatyczny,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu
bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach
usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych
podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące
ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest
administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie
przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania,
w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych
była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
10. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także
innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.
§6 [Ustalenia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin dostępny jest na Stronie www Organizatora oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu lub anulowania Promocji w każdym czasie – z
zachowaniem praw nabytych przez Uczestników.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na Stronie www

Wózek sklepowy
DARMOWA dostawa już od 200 zł - PACZKOMATY !!!
Hello. Add your message here.