Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r

I. Stosowane definicje.

 1. Usługodawca Roman Smrkta prowadzący działalność pod nazwą Ziołowe Syropy Roman Smrkta, ul. Ślężna 146-148 lok. 12/10 53-111 Wrocław, NIP: 8992849144, REGON: 381020770, adres email: kontakt@ziolowesyropy.pl, telefon: 515181081 
 2. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych osób zawierających umowę na dostarczenie bezpłatnej treści cyfrowej (Lead Magnet) jest Usługodawca.
 3. Regulamin newslettera – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą, zarówno Konsument, Klient, jak i Klient-Konsument, która zapisuje się do newslettera Usługodawcy 
 5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail po zapisaniu się do newslettera, za uprzednią zgodą Użytkownika.
 6. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 7. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą. 
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy/Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u usługodawcy/Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Usługodawcy/Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Zgoda – dobrowolne, potwierdzające oświadczenie woli Użytkownika wyrażone w dowolnej formie, w tym poprzez zaznaczenie checkboxa z treścią zgody lub potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link autoryzacyjny otrzymany w wiadomości zwrotnej po zapisie do newslettera.
 12. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne.

 1. Usługa newslettera polega na przesyłaniu Użytkownikowi na podany przez niego podczas zapisu adres poczty elektronicznej (e-mail) przez Usługodawcę informacji elektronicznych dotyczących oferty handlowej Usługodawcy, w tym zawierających treści marketingowe i reklamowe Towarów, Produktów lub Usług oferowanych przez przedsiębiorcę będącego Usługodawcą.
 2. Usługa newslettera jest bezpłatna. Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu dostarczenia newslettera.

III. Odwołanie zgody na newsletter.

 1. Użytkownik, który dokonał płatności własnymi danymi zgadzając się na wysyłanie newslettera może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych w tym celu, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę na newsletter przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisz się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik może także zwrócić się bezpośrednio do Usługodawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, kontaktując się z Usługodawcą na podane przez niego dane kontaktowe na stronie internetowej.
 4. Po odwołaniu zgody dane osobowe Użytkownika wykorzystywane w celu wysyłania newslettera nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte przez Usługodawcę, a wiadomości handlowe i marketingowe nie będą już przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika.
 5. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może być możliwe wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora danych osobowych, Użytkownika lub osobę trzecią lub w celu spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora danych przepisami prawa.

IV. Dane osobowe Użytkownika. 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w celu zapisania się do newslettera Usługodawcy jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy, wystawienie dokumentu księgowego i/lub wysyłkę newslettera.
 4. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas zapisu do newslettera
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 
 1. w celu realizacji umów sprzedaży, jak i wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 2. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą – newsletter,
 3. w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

6. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi księgowej i/lub obsługi zamówień, etc.

7. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

8. Użytkownikom przysługuje prawo:

 1. dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych, 
 2. do poprawiania danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
 3. do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu wysyłki newslettera. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 4. do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
 5. do przenoszenia danych (jeśli dane są przetwarzane w sposób automatyczny i odbywa się to na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą),
 6. do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

9. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. Platforma ODR.

 1. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii Islandii, Liechtensteinie.
 2. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 3. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 4. Złożenie skargi odbywa się tu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

VI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 3. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu newslettera w każdym czasie na stronie internetowej Usługodawcy oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Usługodawcy.
 5. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie.
Wózek sklepowy
DARMOWA dostawa już od 200 zł - PACZKOMATY !!!
Hello. Add your message here.